ประวัติของสำนักงาน

IMG_7554RE

สำนักงานทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ ได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรก จากประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2531 เพื่อรองรับการบริหารงานด้านทรัพย์สินเชิงพานิชย์ให้แก่มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประวัติความเป็นมาของสำนักงาน จนถึงปัจจุบัน ดังนี้

IMG_7561

พ.ศ. 2531 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2531 ได้จัดตั้ง “สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการจัดหาและจัดการผลประโยชน์”
พ.ศ. 2533 ในคราวประชุมครั้งที่ 8 ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2533 อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานบริการวิชาการและทรัพย์สิน”
พ.ศ. 2546 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 ได้จัดตั้ง “สำนักงานทรัพย์สิน” มีฐานะเทียบเท่ากอง ในสำนักงานอธิการบดี
พ.ศ. 2548 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2548 ให้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานทรัพย์สินเป็น 3 งาน ได้แก่ งานธุรการ งานวางแผนและพัฒนา งานบริหารสิทธิประโยชน์
พ.ศ. 2551 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 เพื่อให้หน่วยงานจัดหารายได้มีเอกภาพ บริหารจัดการในเชิงรุกอย่างบูรณาการ จึงได้ปรับรวมหน่วยงานหารายได้เข้ามาอยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานทรัพย์สิน

IMG_7564

ปัจจุบันสำนักงานทรัพย์สินประกอบด้วย ส่วนงานบริหารจัดการ งานสิทธิประโยชน์ ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก. ศูนย์หนังสือ มก. และ KU Avenue