มก. เน้นอาหารปลอดภัยด้วยวัตถุดิบคุณภาพผ่านโครงการ Q Restaurant

admin   พฤศจิกายน 23, 2020   ปิดความเห็น บน มก. เน้นอาหารปลอดภัยด้วยวัตถุดิบคุณภาพผ่านโครงการ Q Restaurant

โครงการร้านอาหารปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกอช.) เมื่อปีพ.ศ.2560 เพื่อส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารไทยอย่างครบวงจร ตามแผนยุทธศาสตร์มาตรฐาน ความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สร้างความเชื่อมั่นให้นิสิต บุคลากร ในการเลือกบริโภคอาหารจากร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารได้ โครงการร้านอาหารปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q ได้นำมาใช้จนปัจจุบัน (พ.ศ.2563)

       โดยมีหลักเกณฑ์การตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดับปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังนี้

1) ร้านอาหารต้องผ่านการรับรองสุขลักษณะเบื้องต้นในการเป็นร้านอาหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) วัตถุดิบปลอดภัยที่ใช้ในการประกอบอาหารต้องเป็นสินค้า Q ที่ผ่านการรับรองหรือเป็นสินค้าที่ผู้ผลิตรับรอง

ตนเอง (Self claim) ซึ่งต้องผ่านการตรวจสารพิษตกค้างโดย มกอช. กำหนด

3) มีการควบคุมอุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บรักษาสินค้าที่เป็นวัตถุดิบให้เหมาะสม เพื่อให้สินค้ามีความปลอดภัย

4) ร้านอาหารต้องใช้วัตถุดิบปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ โดยในปีแรกที่เข้าร่วมโครงการต้องใช้วัตถุดิบที่มีความปลอดภัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของแต่ละชนิดที่ขอการรับรอง ซึ่งเป็นวัตถุดิบปลอดภัย

5) เจ้าของร้านอาหารต้องทำให้คณะผู้ตรวจรับรองเชื่อมั่นได้ว่า สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยใช้สินค้า Q ได้อย่างต่อเนื่อง

แสดงความคิดเห็นที่นี่

comments