ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

admin   พฤศจิกายน 23, 2020   ปิดความเห็น บน ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับรัฐบาลออสเตรเลียในต้นปี 2499 จนปัจจุบัน (2563) ทำการผลิตนมด้วยระบบ Pasteurization พร้อมอุปกรณ์ตีไขมัน (Homogenization) มีขนาดกำลังผลิต 4 ตันต่อชั่วโมง โดยรับซื้อน้ำนมดิบมาผลิตเป็นนมเกษตรจาก 3 แหล่ง  ได้แก่ บริษัทกลุ่มพัฒนาโคนมซับสนุ่น จำกัด บริษัท เกรทมิลค์ จำกัด และบริษัท ทรัพย์ขาม ทีดี แดรี่ฟาร์ม จำกัด โดยทั้ง 3 แหล่งมีการส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำนมดิบเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีมาตรฐานมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เช่น การจัดฝึกอบรมความรู้ด้านการตรวจคุณภาพน้ำนมดิบ การจัดการอาหารช่วงระยะวิฤต (Transition Period) แก่สมาชิกผู้เลี้ยงโคนมโดยนักวิชาการและนายสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การจัดทำมาตรฐานฟาร์มโคนม การรณรงค์ให้ความรู้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคเท้าปากเปื่อยเพื่อการมีสุขอนามัยที่ดี จัดทำวารสารประจำเดือน เพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่สมาชิกในเรื่องต่างๆตามฤดูกาล เป็นต้น ให้สมาชิกผู้เลี้ยงโคนมหรือเกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการฟาร์มโคนมอย่างยั่งยืน ลดอัตราการสูญเสียของน้ำนมดิบที่ไม่ได้คุณภาพ สร้างรายได้จากผลผลิตให้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ศูนย์ผลิตภัณฑ์นมทำการผลิตนมรสชาติต่างๆ เช่น นมจืด นมพร่องมันเนย นมช็อกโกแลต นมกาแฟ นมสตอเบอร์รี่ ฯลฯ บรรจุแบบถุงและแบบขวดขนาด 200 มิลลิกรัม และ 150 มิลลิกรัม เพื่อให้เป็นมาตรฐานศูนย์ผลิตภัณฑ์นมเข้ารับการประเมินมาตรฐานคุณภาพ GMP การผลิตอาหารชนิดนมพลาสเจอร์ไรส์และน้ำดื่มเกษตร จากสำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และเข้ารับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ GMP (Codex) & HACCP จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ให้เป็นมาตรฐานมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ได้รับนมเกษตรที่มีคุณภาพดี ตรงตามมาตรฐานอีกด้วย

แสดงความคิดเห็นที่นี่

comments