การเช่าพื้นที่อาคารราชพัสดุ

ระเบียบกฎระเบียบ/ข้อตกลง การเช่าใช้ที่ดินอาคารราชพัสดุ มก.

ประกาศการเช่าที่ดินอาคารราชพัสดุ/รับสมัครร้านค้า

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ภาพพื้นที่ให้เข่า

พื้นที่ประชาสัมพันธ์โรงอาหารกลาง 1