ประกาศจากสภามหาวิทยาลัย

ประกาศสภา เรื่อง ระเบียบการให้เช่าที่ดินและอาคาร พ.ศ.2566

ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการให้เช่าที่ดินและอาคารในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2566

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ประกาศสภา เรื่อง กำหนดอัตราค่าเช่าที่ดินและอาคาร บางเขน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเช่าที่ดินและอาคารในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ประกาศ มก. เรื่อง การกำหนดอัตราการจัดสรรผลประโยชน์จากการเช่าที่ดินและอาคาร บางเขน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การกำหนดอัตราการจัดสรรผลประโยชน์จากการเช่าที่ดินและอาคารในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ วิทยาเขตบางเข

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการติดตั้งอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่

แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการติดตั้งอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////