เป้าหมายที่ 2: ขจัดความหิวโหย

admin   พฤศจิกายน 23, 2020   ปิดความเห็น บน เป้าหมายที่ 2: ขจัดความหิวโหย
 1. มก. เน้นอาหารปลอดภัยด้วยวัตถุดิบคุณภาพผ่านโครงการ  Q Restaurant
 2. 11 ร้านค้าภายใต้การดูแลของสำนักงานทรัพย์สินได้รับการรับรองมาตรฐานร้านค้าวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q
 3. KU Night Eat & Read
 4. ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 5. เทศกาลอาหารเจ
 6. งานเทศกาลอาหาร (KU Food Festival)
 7. โครงการให้บริการอาหารภาคค่ำ (KU Night Food)
 8. Food Truck
 9. สำนักงานทรัพย์สิน มก. เปิดพื้นที่โรงอาหารกลาง 2 : ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร / หน่วยงานที่ประสบปัญหาทางด้านการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
 10. เกษตรแบ่งปัน (KU Let’s Share)
 11. KU Milk ขาดทุนคือกำไรส่งต่อความห่วงใยด้วยการให้นมเกษตร
 12. ร้านอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ดี ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 13. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบอาหารและการบริโภคภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 14. ความมั่นคงทางอาหารของบุคลากร มก.
 15. ร้านอาหารปลอดภัย ผ่านการตรวจประเมินสุขาภิบาลจากสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 16. การสนับสนุนนมเกษตรในสภาวการณ์โรคระบาดโควิด 19 เพื่อลดการขาดแคลนอาหาร ช่วยเหลือนิสิต บุคลากร มก. บุคลากรทางการแพทย์
 17. ธนาคารอาหารเพื่อสุขภาพ ส่งเสริมการผลิตอย่างยั่งยืน เพื่อนิสิต บุคลากร และประชาคมมก.
 18. โปรแกรมการจัดหาแหล่งอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ/ อาหารที่มีแนวทางการผลิตอย่างยั่งยืนให้แก่นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง : A body provide sustainable food choices for all on campus, including vegetarian and vegan food
 19. ร้านอาหารและบริการทางเลือก ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของประชาคม มก.
 20. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งเสริมการจัดการบริการอาหารในราคาประหยัดเพื่อนิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป ณ โรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แสดงความคิดเห็นที่นี่

comments